Қырҭтәыла апрокуратура маӡала иҟаҵоу анҵамҭақәа ирызкны аих аладырҵәаз аинформациа иадҳәаланы аусԥшаара хацнаркит
Қырҭтәыла апрокуратура маӡала иҟаҵоу анҵамҭақәа ирызкны аих аладырҵәаз аинформациа иадҳәаланы аусԥшаара хацнаркит

Қырҭтәыла апрокуратура маӡала иҟаҵоу анҵамҭақәа ирызкны аих аладырҵәаз аинформациа иадҳәаланы аусԥшаара хацнаркит. Ари атәы аарыцҳаит апрокуратура хада аҟынтә.

“Қырҭтәыла апрокуратура маӡала иҟаҵоу анҵамҭақәа ирызкны аих аладырҵәаз аинформациа иадҳәаланы аусԥшаара хацнаркит хазхаҭалатәи акоммуникациа амаӡара аиларгара афакт азы,” – иануп аҳәамҭа аҿы.

Иацы аларҵәара роуит аудионҵамҭақәеи адокументалтә материалқәеи.