Қырҭтәыла аҧыза-министр Шәамахьтәылатәи ареспублика аҧыза-министр диҧылеит
Қырҭтәыла аҧыза-министр Шәамахьтәылатәи ареспублика аҧыза-министр диҧылеит

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили Шәамахьтәылатәи ареспублика аҧыза-министр Никол Ҧашиниан диҧылеит.

Ишиашо аиҧылараан Қырҭтәылеи Шәамахьтәылеи рҧыза-министрцәа ҩ-тәылак рыбжьара аусеицура аусхәаҧштә аҿы ахадаратә ҵакы змоу азҵаарақәа ирылацәажәеит.

Ҷыдала иазааҭгылеит аиҳабырабжьаратәи аекономикатә акомиссиа аҵакы, уи атәылақәа реимадара арӷәӷәара аус аҿы аплатформа ароль аннагӡоит. Иазгәаҭан аԥыза-министрцәа изхагыло аекономикатә комиссиа ала ишьақәырӷәӷәоуп Қырҭтәылеи Шәамахьтәылеи ирыбжьоу аполитикатә даилог аҩаӡара ду аҿы ишыҟоу.