Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили аилахәыра Salesforce ахада Еми Вивер дылҧылеит
Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили аилахәыра Salesforce ахада Еми Вивер дылҧылеит

Қырҭтәылаҿ аинформациатә технологиақәеи амаҵзурала аиқәыршәареи ацентр аартра алшареи атәылаҿы иманшәалоу аинвестициатә лагылазаареи иалацәажәеит Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвилии аилахәыра  Salesforce ахада Еми Вивери реиҧылараҿы. 

Аҧыза-министр Давос ивизит аҳәаақәа ирҭагӡаны имҩаҧгаз аиҧылараан ҷыдала иазааҭгылеит Қырҭтәыла еиқәыршәоу иманшәалоу абизнеслагылазаареи наҟ-наҟ аусеицура арҭбааразы иҟоу аперспективақәеи.  

Ишазгәаҭаз ала, Қырҭтәыла иакымкәа знырра дуу жәларбжьаратәи аналитикатә аиҿкаарақәа рреитингқәа рҿы аҧхьагыларатә позициақәа ааннакылоит, Қырҭтәыла аиҳабыра имҩаҧырго аполитика иаша абзоурала, апандемиа ашьҭахь аекономика ирласӡаны аиҭашьақәыргылара иалагеит. 

 

Акомментари аҟаҵара