Қырҭтәыла апарламент ахь ашәарҭадаратә ҭагылазаашьа ҷыда алагалоуп
Қырҭтәыла апарламент ахь ашәарҭадаратә ҭагылазаашьа ҷыда алагалоуп

Қырҭтәыла апарламент аҿы ашәарҭадаратә ҭагылазаашьа ҷыда алагалоуп.

Апарламент аперссмаҵзура аинформациа ала, хәажәкыра 14 рзы “Қырҭтәыла апарламент ахани уи иаҵанакуа аҵакырадгьыли рҿы ашәарҭадаратә ҭагылазаашьа ҷыда алагалара” иазку Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы  2016 шықәса ԥхынҷкәын 30-тәи N259/3 ақәҵара инақәыршәаны, апарламент ахь анашьҭразы аԥкрақәа шьақәгылоит.

Акомментари аҟаҵара