Қырҭтәыла апарламент - Апровокациқәа раԥыҟәҟәааразы, хәажәкыра 1 инаркны апарламент ахыбрахь анашьҭра арежим ҷыда алагалоуп
Қырҭтәыла апарламент - Апровокациқәа раԥыҟәҟәааразы, хәажәкыра 1 инаркны апарламент ахыбрахь анашьҭра арежим ҷыда алагалоуп

Қырҭтәыла апарламент ашәарҭадара нормақәа рырӷәӷәара иазку аҳәамҭа аланарҵәеит.

“Хәажәкыра 1 азы, “Қырҭтәыла апарламенттә хыбьреи уи аҵакыреи рҿы ашәарҭадара ахьчара арежим иазку” Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы 2016 шықәс ԥхынҷкәын N259/3 адҵа шьаҭас измоу арегулиациала, апарламент ахыбрахь анашьҭра арежим ҷыда алагалоуп (аихқәа рхаҭарнакцәа рыда).

Ари аӡбамҭа апровокациқәа раԥыҟәҟәааразы ҳадаҳкылеит, – аарыцҳаит апарламент аҟынтә.

Акомментари аҟаҵара