Қырҭтәыла аофициалтә визитла даҭааит Германтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистр Анналена Бербок
Қырҭтәыла аофициалтә визитла даҭааит Германтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистр Анналена Бербок

Қырҭтәыла ҩымштәи аофициалтә визитла даҭааит Германтәылатәи Афедеративтә республика Адәныҟатәи аусқәа рминистр Анналена Бербок.

Германтәыла адәныҟатәи аусҳәарҭа аиҳабы аҳаирбаӷәазаҿ Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистр ихаҭыԥуаҩ Хаҭуна Ҭоҭлаӡе дылԥылеит.

Авизит аҳәаақәа ирҭагӡаны, лара Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвилии, аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвилии, адәныҟатәи аусқәа рминистр Илиа Дарчиашвилии дырҧылоит.  Иара убас, аминистр, астудентцәеи,  атәылауаҩратә уаажәларреи аоппозициеи ахаҭарнакцәеи дырҧылоит.

Иара убас Германтәылатәи Афедеративтә республика Адәныҟатәи аусқәа рминистр Аахыҵ Уаҧстәыла административтә аҳәаашҟа днеины, Евроеидгыла Анаҧшратә миссиа ахаҭарнакцәа дырԥылоит.

Ари Германтәылатәи Афедеративтә республика Адәныҟатәи аусқәа рминистр Анналена Бербок Қырҭтәылаҿ раԥхьаҿатәи лвизитуп.