Қырҭтәыла амилаҭтә еизга азгәыбылҩцәа ахьыҟоу Ареспублика ашҭашҟа ииасит
Қырҭтәыла амилаҭтә еизга азгәыбылҩцәа ахьыҟоу Ареспублика ашҭашҟа ииасит

Қырҭтәыла амилаҭтә еизга азгәыбылҩцәа ахьыҟоу Ареспублика ашҭашҟа ииасит.

Актәи ареспублика ашҭаҿ Қарҭ ахадареи Ашьапылампыл азы афедерациеи реиҿкаарала ауснагӡатә мҩаԥысуеит, ашҭаҿ аекран ду дыргылеит.

Аҭоурых аҿы раԥхьаӡа Европа ачемпионат ахь амҩақәҵага аиуит! 2024 шықәсатәи Европа ачемпионат плеи-офф афиналбжаҿ Қырҭтәылеи Бырзентәылеи еиԥылеит. Аматч аҿы аиааира згаз агәыԥ Европа ачемпионат ахь амҩақәҵага аиуит. Ари агәыԥ Қырҭтәыла амилаҭтә еизгоуп.