Қырҭтәыла амилаҭтә банк авалиутатә аукцион аҿы иҭиин 30 000 000 америкатә доллар
Қырҭтәыла амилаҭтә банк авалиутатә аукцион аҿы иҭиин 30 000 000 америкатә доллар

Сынтәа, мшаԥы 22 рзы имҩаԥгаз Қырҭтәыла амилаҭтә банк авалиутатә аукцион аҿы иҭиин 30 000 000 америкатә доллар.

Ари атәы аарыцҳаит  Қырҭтәыла амилаҭтә банк аҟынтә.

Қырҭтәыла амилаҭтә банк адыррақәа рыла, абжьаратә аиҭныԥсахларатә курс 3.4447  иаҟаран.

Қырҭтәыла амилаҭтә банк сынтәа абжьбатәи аинтервенциа мҩаԥнагеит, 2021 шықәсазы абанк аҟынтә иҭиин 242 900 000 адоллар.