Қырҭтәыла Актәи аканал рашәара 30 рзы имҩаҧгаз адырраҭара  «Амш атема» иадҳәаланы аҳәамҭа аланарҵәеит
Қырҭтәыла Актәи аканал рашәара 30 рзы имҩаҧгаз адырраҭара  «Амш атема» иадҳәаланы аҳәамҭа аланарҵәеит

 

Ауаажәларратә дырраҭара  —  ажәлар реидкылареи, еиуеиҧшым апозициақәа реизааигәатәреи, аполиаризациа аиҵатәреи иазку амилаҭтә платформа заҵәуп.  Атәылаҿы аполиаризациа андуу,  арадикалтә политикатәи амедиатәи қәыҧшылара аныҟоу,  Ауаажәларратә дырраҭара – аполитикатә мчқәа зегьы зхархәара рылшо аплатформа заҵәуп.

Ауаажәларратә дырраҭара ахатә репутациа иазыҳаҵҳауеит, убри аҟынтә,  «Амилаҭтә ҵысра» алидер Ника Мелиа рашәара 30 рзы адырраҭара  «Амш атема» аҿы иҟаиҵаз аҳәамҭа ҳзақәшаҳаҭхом.

Ажәлар ишырбаз еиҧш, ишиашо аефир аҿы Ника Мелиа агрессиа аарҧшны, адырра амҩаҧгаҩ лықәыҕәҕәареи лаҳаҭыр аларҟәреи иҽазикит.   Аха, ишубарҭоу ала, абри аҩыза агрессиа  хықәкыла имҩаҧган. Ареспондент, изакәызаалак мзызк имамкәа, Ауаажәларратә дырраҭара иобиективым аусура ахараиҵеит.

Ауаажәларратә дырраҭара ахьыҧшымра ихьчоуп Қырҭтәыла Аконституциала. Ауаажәларратә дырраҭара аплатформа зегьы ирзаатуп.

Ишиашо аефир аҿы иҟалаз афакт даараӡа ҳаргәамҵуеит, жәларбжьаратәи аиҿкаарақәа рахь ааҧхьара ҟаҳҵоит ари афакт иахәҭоу ақәҿыҭра арҭарц, избанзар, уи ихьыҧшым АИХ ақәыҕәҕәареи уи ахадаратә принципқәа ратәамбареи аҽазкроуп.

 

 

 

Акомментари аҟаҵара