Қырҭтәыла Актәи аканал  арегионалтә дырраҭарақәа рҟны аусеицура нанагӡоит
Қырҭтәыла Актәи аканал арегионалтә дырраҭарақәа рҟны аусеицура нанагӡоит

Қырҭтәыла Актәи аканал арегионалтә дырраҭарақәа рҟны аусеицура нанагӡоит.

Қырҭтәыла Актәи аканал  арегионалтә аихқәеи,  Арегионалтә дырраҭарақәа ралианси ақырҭуа документтә фильмқәеи асахьаркыратә фильмқәеи рырбара зин рнаҭеит.

Аусеицура аҳәаақәа ирҭагӡаны, Ауаажәларратә дырраҭара, аефир ашҟа аужьҭра амзызла, азербаиџьани ашәамахьи абызшәақәа рыла иаҧҵоу аалыҵ хәыдаҧсада Алианс иалоу арегионалатә телехәаҧшрақәа ирырҭоит, зыӡбахәы ҳәоу ателехәаҧшрақәа иреиуп  Парвана TV,  ATV 12 и Марнеули TV.

Қырҭтәыла Актәи аканал  арегионалтә дырраҭарақәа рҟны аусеицура иазку амеморандум рнапқәа аиҵарҩит 2021 шықәсазы.

Акомментари аҟаҵара