Қырҭтәыла Актәи аканал адырраҭарақәа асубтитрқәа анҵаны ирышьҭуеит
Қырҭтәыла Актәи аканал адырраҭарақәа асубтитрқәа анҵаны ирышьҭуеит

Қырҭтәыла Актәи аканал адырраҭарақәа асубтитрқәа аҵаҵаны ирышьҭуеит, ари аӡбара рыдыркылеит идагәоу ауаа адырраҭарақәа еилыркаарц азы.

Актәи аканал Youtube аканал аҿы иҟоу аалыҵ ақырҭуа субтитрқәа аҵаҵаны ирышьҭуеит. Ари афункциа аҿакра ацифратә платформа аҿиара иабзоураны алшахеит. Иахьа инаркны асубтитрқәа амегапроект “Мастершеф” аепизод аҵаҵаны аефир ахь иҭыҵуеит.

 

Акомментари аҟаҵара