Қырҭтәыла Актәи аканал  65 шықәса ахыҵит
Қырҭтәыла Актәи аканал  65 шықәса ахыҵит

 

Қырҭтәыла раҧхьатәи ателееилахәыра аиубилеи азгәанаҭоит.  30 декабря 1956 шықәса ҧхынҷкәын  30 рзы, Лиа Мелаӡеи Алеқсандр Маҷавариании раҧхьатәи ишиашо атранслиациа мҩаҧыргеит.

Ателееилахәыра аусура иалагеит асааҭ  20:00 рзы. Усҟан астудиа аус ауан Мҭаҵминда иҟоу ателебааш аҿы. Жәашықәса рышьҭахь ателееилахәыра ииасит уажәтәи аҭыҧ ашҟа, Костава имҩашҟа.

Иахьа Ауаажәларратә телехәаҧшра иаҵанакәеит Қырҭтәыла Актәи аканалии Ателешколеи, уи қәрала еиуеиҧшым ахәаҧшцәа рзы иазҧхьгәаҭоуп, атәылаҿы зегьы раасҭа абаланс зызу ишәарҭам амассатә информациатә дырраҭароуп.

 

 

Акомментари аҟаҵара