Қырҭтәыла акоронавирус  6 351 афакт ҿыцқәа аарҧшуп, даҽа 3 043 ҩык апациентцәа ачымазара иалҵит
Қырҭтәыла акоронавирус  6 351 афакт ҿыцқәа аарҧшуп, даҽа 3 043 ҩык апациентцәа ачымазара иалҵит

Қырҭтәыла акоронавирус  6 351  афакт ҿыцқәа аарҧшуп. Ари аинформациа жәбар шәылшоит уажәааны ирҿыцыз аиҳабыратә саит ҷыда  stopcov.ge. аҿы.

Аҵыхәтәантәи 24 сааҭ рыла атәылаҿы ачымазара иалҵит 3 304ҩык, 27ҩык апациентцәа иҧсит.

Аҵыхәтәантәи 24 сааҭ рыла атәылаҿы акоронавирус азы иҟаҵан  38 306 атестқәа.

Атәылаҿы акоронавирус аларҵәара арбагақәа: аҵыхәтәантәи  14 мшы рыла  — 10,9 %,  аҵыхәтәантәи бжьымш рыла  —  11,73%.

Зынӡа Қырҭтәыла акоронавирус  1 021 943 афактқәа аарҧшуп, урҭ рҟынтә  946 255 ҩык ачымазара иалҵхьеит,   14 582  ҩык апациентцәа иҧсит.

Атәылаҿы иҟаҵоуп  2 635 602 алаҵақәа.

Акарантин аҿы иҟоуп 46ҩык, астационар аҿы  4 443  ҩык, аклиникатә сасааирҭақәа рҿы –  1 746  ҩык.

 

 

 

Акомментари аҟаҵара