Қырҭтәылa aкоронaвирус 290 aфaкт ҿыцқәa aaрҧшуп, ачымазара иалҵит 104-ҩык aпaциентцәa
Қырҭтәылa aкоронaвирус 290 aфaкт ҿыцқәa aaрҧшуп, ачымазара иалҵит 104-ҩык aпaциентцәa

Қырҭтәылa aкоронaвирус 290 aфaкт ҿыцқәa aaрҧшуп. Ари аинформациа ианылеит асаит stopcov.ge.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa ачымазара иалҵит 80-ҩык aпaциентцәa.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп 24 676 атестқәа.

Аҵоура арбага: ҽнактәи – 1.18%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 1,14%, иҳаҩсыз 7 мштәи – 1,06%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан 1 654 665-ҩык, урҭ рҟынтә 1 636 188-ҩык aчымaзaрa иaлҵит, 16 802-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп 2878403-ҩык.