Қырҭтәыла акоронавирус  17 484 афакт ҿыцқәа аарҧшуп, даҽа 3 699  ҩык апациентцәа ачымазара иалҵит
Қырҭтәыла акоронавирус  17 484 афакт ҿыцқәа аарҧшуп, даҽа 3 699  ҩык апациентцәа ачымазара иалҵит

Қырҭтәыла акоронавирус  17 484 афакт ҿыцқәа аарҧшуп. Ари аинформациа жәбар шәылшоит уажәааны ирҿыцыз аиҳабыратә саит ҷыда  stopcov.ge. аҿы.

Аҵыхәтәантәи 24 сааҭ рыла атәылаҿы ачымазара иалҵит 3 699 ҩык, 27ҩык апациентцәа иҧсит.

Аҵыхәтәантәи 24 сааҭ рыла атәылаҿы акоронавирус азы иҟаҵан  73 250 атестқәа.

Атәылаҿы акоронавирус аларҵәара арбагақәа: аҵыхәтәантәи  14 мшы рыла  — 16,51%,   аҵыхәтәантәи бжьымш рыла  —  20,58%.

Зынӡа Қырҭтәыла акоронавирус  1 110 168  афактқәа аарҧшуп, урҭ рҟынтә  981 531 ҩык ачымазара иалҵхьеит,   14 840  ҩык апациентцәа иҧсит.

Атәылаҿы иҟаҵоуп  2 686 220 алаҵақәа.

Акарантин аҿы иҟоуп 42ҩык, астационар аҿы  4 714  ҩык, аклиникатә сасааирҭақәа рҿы –  2 080  ҩык.

Акомментари аҟаҵара