Қырҭтәыла аизга Гибралтар иаиааир, алига С аҿы иреиҕьу командахоит  - шәахәаҧш  Қырҭтәыла Актәи аканалаҿ  #1TVSPORT
Қырҭтәыла аизга Гибралтар иаиааир, алига С аҿы иреиҕьу командахоит  - шәахәаҧш  Қырҭтәыла Актәи аканалаҿ  #1TVSPORT

Иахьа, асааҭ  22:45 рзы,  «Victoria Stadium» астадионаҿ,  Амилаҭқәа рлига аҵыхәтәантәи аматч аҿы Қырҭтәыла аизгеи Габралтари еиҧылоит.

Қырҭтәыла аизга Евро-2024 плеи-офф  азин аиухьеит – аматчқәа зегьы аҩны имҩаҧыргоит.

Ақырҭуа аизга ареалтә шанс амоуп Амилаҭқәа рлига С адивизион аҿы актәи аҭыҧ аанкыларазы, усҟан,   плеи-офф  афиналбжаҿы, С адивизион зегьы реиҳа иҧсыҽу акоманда  – Казахстан аизга ирҧылоит. Убри аҟынтә, Гибралтар хымҧада аиааира ргароуп.

Габралтари Қырҭтәылеи рматч иалагоит цәыббра 26, қарҭтәи аамҭала асааҭ  22:45 рзы.

Ишиашо ицо арепортаж жәбар шәылшоит Қырҭтәыла Актәи аканалаҿы.