Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра - Џьамтәыла Азербаиџьан ацҳаражәҳәараҿ иҟалаз ақәылара ҳаҿагылоит
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра - Џьамтәыла Азербаиџьан ацҳаражәҳәараҿ иҟалаз ақәылара ҳаҿагылоит

Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра аланарҵәаз аҳәамҭала, Џьамтәыла Азербаиџьан ацҳаражәҳәараҿ иҟалаз ақәылара иаҿагылоит.

Аусҳәарҭа аинформациа ала, иарбанзаалак адипломатиатә миссиа аганахьала асчылара иарбанзаалак акт адкылашьа амам.

„Џьамтәыла Азербаиџьан ацҳаражәҳәараҿ иҟалаз ақәылара ҳаҿагылоит. Иарбанзаалак адипломатиатә миссиа аганахьала асчылара иарбанзаалак акт адкылашьа амам. Арыцҳараан иаҭахаз атәылауаҩ иҭаацәара ҳрыдашшылоит”, – иазгәаҭоуп Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра аҳәамҭа аҿы.

Џьамтәыла аҳҭықалақь Тегеран иҟоу Азербаиџьан ацҳаражәҳәара аганхьала ажәылара мҩаԥган. Аӡәы дҭахеит, ҩыџьа ахәрақәа роуит.