Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит
Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит

Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит.

Асеисмологиатә мониторинг азы ацентр аинформациа ала, аепицент Қәҭешь ақалақь алада-мраҭашәарахь ала, ақыҭ Ԥанцханаҟаневи аҟны иҟан.

Адгьылҵысра 3.6 амагнитуда амч аман.