Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит
Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит

Асеисмологиатә мониторинг амилаҭтә центр аинформациала, Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит. Адгьылҵысра 3.0  (ML) амч аман, адгьылаҵантәи аахақәа ҟалеит асааҭ 21:152рзы.

Қырҭтәыла иҟалаз адгьылҵысра аепицентр Ҵалка, Саламалеиқи ақыҭа аигәара иҟан.