Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит
Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит

Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит.

Асеисмологиатә мониторинг амилаҭтә центр аинформациала,  адгьылҵысра 3.2 (ML) амч аман, адгьылаҵантәи аахақәа ҟалеит асааҭ 13:11 рзы.

Қырҭтәыла иҟалаз адгьылҵысра аепицентр Қвемо Қарҭли, Самеба ақыҭа аигәара иҟан.