Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит
Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит

Қарҭтәи аамҭала асааҭ  05:49 рзы Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит.

Амилаҭтә сеисмологиатә центр адыррала, адгьылҵысра аепицентр Дманиси, Самеба ақыҭа иазааигәаны иҟан.

Адгьылаҵантәи аахақәа  3,8 амагнитуда амч рыман.

 

Акомментари аҟаҵара