Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит
Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит

Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит. Асеисмологиатә мониторинг амилаҭтә центр аинформациала,  адгьылҵысра 3.3 (ML) амч аман, адгьылаҵантәи аахақәа ҟалеит асааҭ 06:13 рзы.

Қырҭтәыла иҟалаз адгьылҵысра аепицентр Қарели, Самеба ақыҭа аигәара иҟан.