Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит
Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит

Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит. Адгьылаҵантәи аахақәа ҟалеит қарҭтәи аамҭала асааҭ  14:10 рзы.

Асеисмологиатә мониторинг амилаҭтә центр адыррақәа рыла, адгьылҵысра аепицентр Мамишлари ақыҭа иазааигәан.

Адгьылаҵантәи аахақәа  3,1 (ML) магнитуда амч рыман.

 

Акомментари аҟаҵара