Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит
Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит

Қырҭтәыла адгьылҵысра ҟалеит.

Адгьылаҵантәи аахақәа ҟалеит қарҭтәи аамҭала асааҭ  13:50 рзы.

Асеисмологиатә мониторинг амилаҭтә центр адыррақәа рыла, адгьылҵысра аепицентр Они ԥшькилометрк иацәыхараны, ақыҭа Орҭа ааигәара иҟан.

Заанаҵтәи адыррақәа рыла, адгьылҵысра  3.7 (ML) магнитуда амч аман.

Акомментари аҟаҵара