Қырҭтәыла Аҵаақәшьқьрааразы афедерациа  - Европа ачемпион Губанова Москва имҩаҧысуа ашоу лхы алалырхәом  #1TVSPORT
Қырҭтәыла Аҵаақәшьқьрааразы афедерациа  - Европа ачемпион Губанова Москва имҩаҧысуа ашоу лхы алалырхәом  #1TVSPORT

2023 шықәсатәи Европа ачемпион Анастасиа Губанова жәабран 14 рзы Москва имҩаҧысуа ашоу лхы алалырхәом. Ари аинформациа аланарҵәеит Қырҭтәыла Аҵаақәшьқьрааразы афедерациа.

«Анастасия Губанова, Қырҭтәыла аизга егьырҭ алахәылацәа реиҧшҵәҟьа, ауснагӡатәқәа зегьы рхы рылалхәоит Қырҭтәыла  Аҵаақәшьқьрааразы афедерациа ақәшаҳаҭхара мацарала. Қырҭтәыла Аҵаақәшьқьрааразы афедерациа зыӡбахәы ҳәоу ауснагӡатә аҿы Анастасиа Губанова лылахәызааразы аӡбара аднамкылеит», — иануп афедерациа аҳәамҭаҿы.

20 шықәса зхыҵуа  Губанова Қырҭтәыла аизга далоуп  2021 нанҳәа инаркны. 2023 шықәса ажьырныҳәазы лара Европа ачемпионс дҟалеит.