Қарҭтәи ателебааш Ҭырқәтәыла абираҟ аҧштәқәа рыла ирлашоуп
Қарҭтәи ателебааш Ҭырқәтәыла абираҟ аҧштәқәа рыла ирлашоуп

„Қарҭ ишәыдгылоуп!“ – аҭырқәа жәлар рыдгылара адыргала,   Қарҭтәи ателебааш Ҭырқәтәыла абираҟ аҧштәқәа рыла ирлашоуп. Ари аинформациа аладырҵәеит Қарҭ ахадара.

Ҭырқәтәыла арбгаратә адгьылҵысра ҟалеит жәабран  6 ашырҧазы. Аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла,  атәылаҿ иҭахеит  9 057ҩык,  урҭ иреиуп х-ҩык Қырҭтәыла атәылауаа.