Қарҭтәи аҳаирбаӷәазаҿ азакәанхьчаҩцәа 12 килограмм аныцә рыԥшааит, даанкылоуп атәым тәылауаҩ
Қарҭтәи аҳаирбаӷәазаҿ азакәанхьчаҩцәа 12 килограмм аныцә рыԥшааит, даанкылоуп атәым тәылауаҩ

Қырҭтәыла Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра ацентртә криминалтә полициа адепартаменти Афинансқәа рминистрра аҳазалхратә департамент аусуҩцәеи еицымҩаԥыргаз аоперациаан, Қарҭтәи аҳаирбаӷәазаҿ 12 килограмм аныцә рыԥшааит, даанкылоуп 1995 шықәсазы ииз атәым тәылауаҩ.

Иаанкылоу ахаҿы ихарарҵоит изакәанымкуа аныцә рацәаны аахәара-аиагареи Қырҭтәыла изакәанымкәа аагареи. Уи 20 шықәсанӡа ма ҿҳәаранӡа аҭакра иқәырҵар ҟалап.

Акомментари аҟаҵара