Қарҭ, Варкеҭили араион анхарҭатә корпуск аҿы аҧжәара ҟалеит
Қарҭ, Варкеҭили араион анхарҭатә корпуск аҿы аҧжәара ҟалеит

 

Қарҭ, Варкеҭили араион анхарҭатә корпуск аҿы аҧжәара ҟалеит. Уажәазы иҟоу аинформациа ала, аҧжәара  акорпус ауадак аҿы аҧсабаратә газ ацәцара иахҟьеит.

Аҧжәара ашьҭахь ауадақәа амца рыцралеит. Анхаҩцәа руаӡәы аахақәа иоуит.

Аҷыда ҭагылазаашьақаә рхылаҧшра амаҵзура аҟынтә ишаарыцҳаз ала, аҭыҧаҿы аус руеит абылрацәахьчара-аиқәырхаратә бригадақәа. Урҭ амца дырцәахьеит.