Қарҭ, Нуцубище ихәҟьаҟьаҿ аҭыԥ змаз абылраан ԥҳәыск дҭахеит
Қарҭ, Нуцубище ихәҟьаҟьаҿ аҭыԥ змаз абылраан ԥҳәыск дҭахеит

Қарҭ, Нуцубище ихәҟьаҟьаҿ аҭыԥ змаз абылраан ԥҳәыск дҭахеит, – ари атәы Актәи аканал ахь Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рмаҵзура аҟынтә.

Иҭахаз аԥҳәыс 85 шықәса лхыҵуан, уи лымацара дынхон.

Абылра дырцәахьеит, амзыз иакьана еилкаам.