Қәҭешьтәи аҳаирбаҕәаза ааигәара иҟалаз амҩатә амашәыраан  хәҩык ҭахеит
Қәҭешьтәи аҳаирбаҕәаза ааигәара иҟалаз амҩатә амашәыраан  хәҩык ҭахеит

Қәҭешьтәи аҳаирбаҕәаза ааигәара иҟалаз амҩатә амашәыраан  хәҩык ҭахеит.

Амашәыр шыҟалаз збаз ауааҧсыра ишырҳәо ала,  амашьына абетонтә акәага иаахан, иҧжәеит.

Ҧшьҩык уааҵәҟьа иҧсит, даҽаӡәы ахәышәтәырҭашҟа днаргеит, аха, дырзеиқәыдмырхеит.