Қәҭешь Адронтә терапиа ацентр аргылара алагара инамаданы ауснагӡатә мҩаҧысуеит
Қәҭешь Адронтә терапиа ацентр аргылара алагара инамаданы ауснагӡатә мҩаҧысуеит

 Иахьа Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили Қәҭешь  Адронтә терапиа ацентр аргылара алагара инамаданы имҩаҧысуа ауснагӡатә ихы алаирхәоит.

Иара убас, ауснагӡатә рхы аладырхәоит аҵареи аҵарадырреи рзы аминистр Михаил Чхенкелии, Жәларбжьаратәи агәыҳалалратә фонд   «Қарҭу» ахылаҧшратә хеилак ахантәаҩы  Николоз Чхетиании, Қәҭешьтәи жәларбжьаратәи ауниверситет аректор  Алеқсандр Ҭевзаӡеи,  IBA ахылаҧшратә хеилак ахантәаҩы  Пиер Мотеи.

Аҧыза-министр ипресс-маҵзура аҟынтә ишаарыцҳаз ала, ҧасатәи асанатори  «Медеиа» аҵакырадгьыл аҿы,  Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили акурорт Ҵҟалтубо аиҭашьақәыргылареи аҿиареи амзызла аиҳабыра еиқәдыршәаз аплан аӡыргара ихы алаирхәоит. Авице-аҧыза,  аекономикеи иҭышәынтәалоу аҿиареи рзы аминистр Леван Давиҭашвили ауаажәлар ирызцәыригоит аинвестициатә проект  — «Ҵқалтубо аҧсҭазаара ҿыц».

 

Акомментари аҟаҵара