Польшатәи Сеим имҩаԥысуа Аусеицуреи ашәарҭадареи рзы европатәи аиҿкаара апарламенттә ассамблеиа ахыркәшараан, Украина  афымцалашара арцәара адгылара азаадырԥшит
Польшатәи Сеим имҩаԥысуа Аусеицуреи ашәарҭадареи рзы европатәи аиҿкаара апарламенттә ассамблеиа ахыркәшараан, Украина афымцалашара арцәара адгылара азаадырԥшит

Варшава, Аусеицуреи ашәарҭадареи рзы европатәи аиҿкаара апарламенттә ассамблеиа ахыркәшараан Польшатәи Сеим  аҿы Украина адгылара афымцалашара арцәара ала азаадырԥшит. Урыстәыла аенергоинфраструктура абомбақәа рыларыжбра ашьҭахь, миллионла украинаа афымцалашарада аанхеит.

Аусеицуреи ашәарҭадареи рзы европатәи аиҿкаара апарламенттә ассамблеиа 52 асессиа хы аладырхәит 200-ҩык аделегатцәа. Ҩымштәи адискуссиаҿ зҵаара хаданы иқәгылан Украина ицо амбашьреи уи Европа ашәарҭадаразы амоу анырреи. Асессиа иалагаанӡа, Аусеицуреи ашәарҭадареи рзы европатәи аиҿкаара амаӡаныҟәгара азызуа Польша аиҳабыра Урыстәылатәи Афедерациа аделегациа алахәылацәа авизақәа рыҭаразы мап рарҳәеит.