Польшатәи адепутат Михаил Саакашвили ибиоматериал агара аҽазкра иазкны  - Польшатәи аган ари ахҭыс зыҧшра ҟамҵакәа иџьбараны иақәҿырҭроуп
Польшатәи адепутат Михаил Саакашвили ибиоматериал агара аҽазкра иазкны  - Польшатәи аган ари ахҭыс зыҧшра ҟамҵакәа иџьбараны иақәҿырҭроуп

Польшатәи адепутат Томаш Иаскола Қырҭтәыла ҧасатәи ахада Михаил Саакашвили ибаразы  аклиника  „Вивамед“  ашҟа инеиз польшатәи аҳақьым ила Саакашвили ибиоматериал агара аҽазкра дахцәажәеит.

„Польшатәи аган ари ахҭыс зыҧшра ҟамҵакәа иџьбараны иақәҿырҭроуп“,- иҩит польшатәи адепутат  „Твиттер“ аҿы.

Ҧхынгәы 14 рзы  Қырҭтәыла Апенитенциартә маҵзура иаланарҵәаз  аинформациала, польшатәи аҳақьымцәа руаӡәы аклиника иҭоу абаандаҩы Михаил Саакашвили имырхыз абиоматериал ишьаҵа иҭаҵаны, маӡала аклиникантә игар иҭахын.