Питер Стано – Урыстәылаҟа аҧыррақәа реиҭашьақәыргылара иазкны Қырҭтәыла ирыдыркылаз аӡбара ҳгәы иалсит, уи атәыла евроинтеграциа апроцесс иаҧырхагахар ауеит
Питер Стано – Урыстәылаҟа аҧыррақәа реиҭашьақәыргылара иазкны Қырҭтәыла ирыдыркылаз аӡбара ҳгәы иалсит, уи атәыла евроинтеграциа апроцесс иаҧырхагахар ауеит

«Иҳаҩсыз амчыбжь азы Урыстәыла анапхгара  аҳаиртә анеиааиразы аҧкрақәа раҧыхра анырыӡба ашьҭахь Урыстәылаҟа аҧыррақәа реиҭашьақәыргылара иазкны Қырҭтәыла ирыдыркылаз аӡбара ҳгәы иалсит», — иҳәеит Еврокомиссиа адәныҟатәи еизыҟазаашьақәа рзы амаҵзура апресс-спикер  Питер Стано.

Иара иажәақәа рыла, Қырҭтәыла аиҳабыра ирыдыркылаз аӡбара атәыла евроинтеграциа иаҧырхагахар ауеит.

«Урыстәыла Украина имҩаҧнаго аибашьра амшала,  Евроеидгылеи егьырҭ атәылақәеи урыстәылатәи авиациатә сектор асанциақәа азышьақәдыргылеит. Ҳареи ҳпартниорцәеи Урыстәылаҟа ма Урыстәылантә авиамҩангаразы азин раҳҭом.  Уи шәхамшҭроуп.  Қырҭәтәыла анапхгара ирыдыркылаз аӡбара ҳаргәамҵуеит,  избанзар уи штәыла евроинтеграциеи,  иара убас,  Қырҭтәылеи Евроеидгылеи рыбжьара Ассоциациа иазку аиқәшаҳаҭраҿ иарбоу Евроеидгыла адәныҟаполитикатә директивақәа рынагӡареи  иаҧырхагахар ауеит.  Рыцҳарас иҟалаз,  Қырҭтәыла ала Евроеидгыла аӡбарақәеи адекларациақәеи рынагӡара арбага иаҳагьы имаҷхеит,  ҵыҧх  44% иҟан,  сынтәа  31% ауп иҟоу. Аиашаз,  уи даараӡа ҳгәы иалоуп,  ари азҵаара ҳаргәамҵуеит. Иҳаҩсыз амчыбжь азы исҳәаз еиҭасҳәоит –  Атәылауаҩратә авиациа жәларбжьаратәи аиҿкаара урыстәылатәи авиациатә сектори дара ақырҭуа напхгара ирырҭаз аҳаирпланқәеи  ршәарҭадара азҵаара иаргәамҵуеит», — иҳәеит  Питер Стано.