Питер Фишер - 2024 шықәсазы Германтәылеи Қырҭтәылеи Европатәи ахеилакахь аинтеграциазы аусеицура нарыгӡоит
Питер Фишер - 2024 шықәсазы Германтәылеи Қырҭтәылеи Европатәи ахеилакахь аинтеграциазы аусеицура нарыгӡоит

Қырҭтәыла иҟоу Германтәыла ацҳаражәҳәаҩ  Петер Фишер асоциалтә аҳаҿы Қырҭтәыла Ашықәс ҿыц адиныҳәалеит.

«2024 шықәсазы Германтәылеи Қырҭтәылеи аҭынчреи,  ахақәиҭреи,  аразҟы бзиеи ҳзеиқәзыршәо  Европатәи ахеилакахь аинтеграциазы аусеицура нарыгӡоит», —  иҳәеит ацҳаражәҳәаҩ авидеоааҧхьараҿы.