Петре Цискаришвили - "Амилаҭтә ҵысра" абоикот нанагӡоит
Петре Цискаришвили - "Амилаҭтә ҵысра" абоикот нанагӡоит

«Амилаҭтә ҵысра» алахәыла  Петре Цискаришвили иҳәамҭала, апартиа апарламенттә боикот арежимаҿ иаанхоит,  аха  «Ажәлар рымч» ахаҭарнакцәа ицәырыргаз  «Атәым анырра аартызаара иазку» азакәанпроект ахәаҧшра рхы аладырхәоит.

Цискаришвили иҳәамҭала, «Амилаҭтә ҵысра» ахаҭарнакцәа,  апартиа апринципқәа ирышьашәалам, атәыла ауааҧсыреи жәларбжьаратәи апартниорцәеи изыргәамҵуа   ари азҵаара иадҳәаланы хымҧада рпозициа аадырҧшыроуп.

«Ҳара абоикот арежимаҿ ҳаанхоит, анапхгаратә гәыҧ аус рыцаауам. Аха, ҳтәыла ауааҧсыреи, иҳәынҭқарратәым асектори, жәларбжьаратәи ҳпартниорцәеи изыргәамҵуа азҵааразы ҳпозициа ааҳарҧшыроуп. Иҵегьы знык адымхаргьы, апарламент аилатәарашҟа ҳнеины, егьырҭ аоппозиционерцәа дрыдгыланы, ҳҳәатәы ҳҳәароуп. Сара убас ауп сгәы ишаанаго, афракциа аҩныҵҟа ари азҵаара ҳалацәажәоит», — иҳәеит  Цискаришвили.