Пентагон – Америка Украина иазоунашьҭыз агаубицақәа реиҳара атәылашҟа инагоуп
Пентагон – Америка Украина иазоунашьҭыз агаубицақәа реиҳара атәылашҟа инагоуп

«Пентагон адыррақәа рыла,  Америка Украина иазоунашьҭыз агаубицақәа реиҳара атәылашҟа инагоуп, украинатәи  аруаа урҭ рхархәара шаҭаху аҵара иаҿуп», — иҳәеит Америка Атәылахьчара аминистрра ахаҭарнак  Џьон Кирби.

Америка, ацхыраара ҳасабала, Украина иазоунашьҭит  90 цыра агаубицақәа.

Акомментари аҟаҵара