Пекин 2022 | Берулавеи Сфинеи аҵаақәшьқьраараҿ апрограмма кьала ажәбатәи аҭыԥ ааныркылеит [авидео] #1TVSPORT

Пекин 2022 шықәсатәи аӡынтәи аолимпиадаҿ апрограмма кьаҿла ақәгыларақәа хыркәшеит. Аҵаақәшьқьраараҿ Қырҭтәыла ахьӡала иқәгылан Лука Берулавеи Карина Сафинеи. Урҭ ажәбатәи аҭыԥ ааныркылеит.

Берулавеи Сфинеи  рырбага аиӷьтәра рылшоит, жәабран 19 рзы урҭ зхы иақәиҭу апрограмма цәырыргоит.

Қырҭтәыла ахьӡала иқәгылаз аспортсменцәа актәи рықәгылараан 66.11 балл роуеит, актәи аҭыԥ ааныркылеит 84.81 балл зауз китаитәи аспортсменцәа Венџьинг Суии Конг Ҳани.

Акомментари аҟаҵара