Пекин 2022 | Аҵаақәшьқьрааҩы Анастасиа Губанова Қырҭтәыла аизга азаалгеит  67,56 абалл – ақырҭуа аизга афбатәи аҭыҧ ааннакылеит  (авидео)

Иахьа Пекин, Аолимпиатә хәмаррақәа рҿы, жәабран 4 рзы иалагаз аҵаақәшьқьрааразы аицлабрақәа нагӡан. Аицлабрақәа раҧхьатәи амш азы Қырҭтәыла ахьӡала иқәгылеит  апрограмма кьаҿ аҿы Морис Квиҭелашвилии,  аритмтә акәашарақәа рҿы  Ревиа-Казаковеи,  аспорттә акәашарақәа рҿы Сафина-Берулавеи. Дара рықәгылара ашьҭахь Қырҭтәыла аизга  6тәи аҭыҧ ааннакылеит.

Ақәҧара анагӡаразы ақырҭуа спортсменцәа иреиҕьу 5 командак ирылахәызар акәын. Жәабран 6 рзы Анастасиа Губанова лықәгылара аҵакы ду аман. Лара ибзиаҵәҟьаны дықәгылан 67,56 абалл лоуит. Аҳәса рыгәҭа Анастасиа аҧшьбатәи аҭыҧ аанылкылеит.

Қырҭтәыла аизга ишиашо аконкурентцәан Канадеи Италиеи.

 

 

 

Акомментари аҟаҵара