Павел Герчинскии- Ҳарҭ агәыхәара ду ҳамоуп, Қырҭтәыла аиҳабыра ЕААА амиссиа ааԥхьара ахрырҭаз азы, алхрақәа аҳракыра змоу, жәларбжьаратәи астандартқәа рыла ишымҩаԥысуа
Павел Герчинскии- Ҳарҭ агәыхәара ду ҳамоуп, Қырҭтәыла аиҳабыра ЕААА амиссиа ааԥхьара ахрырҭаз азы, алхрақәа аҳракыра змоу, жәларбжьаратәи астандартқәа рыла ишымҩаԥысуа

Павел Герчинскии- Ҳарҭ агәыхәара ду ҳамоуп, Қырҭтәыла аиҳабыра ЕААА амиссиа ааԥхьара ахрырҭаз азы, алхрақәа аҳракыра змоу, жәларбжьаратәи астандартқәа рыла ишымҩаԥысуа

« Ҳарҭ агәыхәара ду ҳамоуп, Қырҭтәыла аиҳабыра ЕААА амиссиа ааԥхьара ахрырҭаз азы, алхрақәа аҳракыра змоу, жәларбжьаратәи астандартқәа рыла ишымҩаԥысуа» иҳәит ЕА ацҳаражәҳәаҩ Қырҭтәыла аҟны Павел Герчинскии.
Иара убас Евроеидгыла активрала иашьклаԥшуеит Қырҭтәыла имҩаԥысраны иҟоу алхрақәа рыпроцесс.
«Сара Ассоцирратә аилак аилатәара салахәын, уи ақәҿиара бзиа аман даараӡа аиҿацәажәара бзиақәа мҩаԥган. Агәыхәара сымоуп Евроеидгыла аштаб-квартира Қырҭтәылатә аиҳабыра ахьаҭааз. Жозеп Барраль иаартны иҳәит аиԥылара аҟны Қырҭтәыла азын Евроеидгыла ашәқәа аартуп ҳәа. Ҳарҭ агәыхәара ду ҳамоуп, Қырҭтәыла аиҳабыра ЕААА амиссиа ааԥхьара ахрырҭаз азы, алхрақәа аҳракыра змоу, жәларбжьаратәи астандартқәа рыла ишымҩаԥысуа» – иҳәит Герчинскии.