Нино Ҵиклаурии Сосо Џьаԥариӡеи Пекинтәи аӡынтәи аолимпиада рхы аладырхәоит
Нино Ҵиклаурии Сосо Џьаԥариӡеи Пекинтәи аӡынтәи аолимпиада рхы аладырхәоит

Нино Ҵиклаурии Сосо Џьаԥариӡеи 2022 шықәсазы Пекин имҩаԥысуа аӡынтәи аолимпиадаҿ ашәаҩатә аицлабра рхы аладырхәоит.

Ҵиклаури лзы ари аԥшьбатәи аолимпиатә хәмаррақәоуп, Џьаԥариӡе изы – актәи

Аӡынтәи XXIV аолимпиада Китаи аҳҭнықалақь Пекин жәабран 4-20 рзы мҩаԥгахоит. Нино Ҵиклаури жәабран 7-9 рзы дықәгылоит, Сосо Џьаԥариӡе – жәабран 13-16 рзы.

Иара убас аолимпиатә хәмаррақәа рлицензиа иоуит аџьанахуаҩ Саба Қумариташвили.

Акомментари аҟаҵара