Никол Ҧашиниан рашәара 3 рзы Реџьеп Таип Ердоҕан иинаугурациа ихы алаирхәоит
Никол Ҧашиниан рашәара 3 рзы Реџьеп Таип Ердоҕан иинаугурациа ихы алаирхәоит

Шәамахьтәыла аҧыза-министр Никол Ҧашиниан рашәара 3 рзы Реџьеп Таип Ердоҕан иинаугурациа ихы алаирхәоит.

Шәамахьтәыла аҧыза-министр иаппаратаҿ ишырҳәаз ала, Шәамахьтәыла иашьашәалоу ааҧхьара аиуит. Никол Ҧашиниан ацеремониа аҽалархәразы Анкараҟа днеиуеит рашәара 3 рзы.

Реџьеп Таип Ердоҕан Ҭырқәтәыла ахадас деиҭалырхит лаҵара  28 рзы.