Никол Ҧашиниан  - Қырҭтәылеи Шәамахьтәылеи реиҩызареи, иаҳзеиҧшу адемократиатә принципқәеи, азакәан аиҳаӡареи ҳтәылақәа рпартниорразы ашьаҭа ҕәҕәа аҧырҵоит
Никол Ҧашиниан  - Қырҭтәылеи Шәамахьтәылеи реиҩызареи, иаҳзеиҧшу адемократиатә принципқәеи, азакәан аиҳаӡареи ҳтәылақәа рпартниорразы ашьаҭа ҕәҕәа аҧырҵоит

«Қырҭтәылеи Шәамахьтәылеи реиҩызареи, иаҳзеиҧш адемократиатә принципқәеи, азакәан аиҳаӡареи ҳтәылақәа рпартниорразы ашьаҭа ҕәҕәа аҧырҵоит», — иҳәеит Шәамахьтәыла Аҧыза-министр Никол Ҧашиниан Қырҭтәыла Аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвилии иареи Ереван еицымҩаҧыргаз абрифинг аҿы.

Ҧашиниан ишиҳәаз ала, иара изы еснагь ҳаҭыр дууп Қырҭтәыла аиҳабыра рнапхгаҩы иҧылареи аиҩызаратә лагылазаараҿы атәылақәа русеицура алацәажәареи.

«Ҳара активла аҿиара иаҿу  апартниорразы иҭбаау аусхәаҧштә ҳамоуп. Иахьа аконструктивтә диалог мҩаҧаагеит. Ҳара атранспорти,  аенергетикеи,  аекономикеи,  егьырҭ аусхкқәеи рҿы ҳусеицура арҭбааразы иҟоу аперспективақәа ҳрылацәажәеит. Ахәаахәҭра-економикатә аимадарақәа аҧыжәара раҳҭарц ҳаӡбеит.  Иаҵшьны иазгәаҭан арегионалтә атранспорт-коммуникациатә мҩақәа рырҭбаареи атранзиттә потенциал арҿиареи аҵакы.  Ишаҧу ала,  аҵареи,  аҵарадырреи,  акультуреи аусхкқәа рҿгьы ҳаизыҟазаашьақәа рырҭбаарагьы ҳалацәажәеит. Ҳтәылақәа рҿы аепидемиа аҿагылара аганахьала аҭагылазаашьеи арегионалтә шәарҭадареи  ҳазааҭгылеит.   Ҳара агәра ганы ҳаҟоуп ақырҭуа-ашәамахьтә партниорра арегион аҿы аҭышәынтәалара аиқәыршәаразы аҵакы ду шамоу. Ҟарабахтәи аимак ҳаналацәажәоз,  сара иаҵшьны иазгәасҭеит ари аимак аҵыхәанӡа аҭыҧ ишықәҵатәу Минсктәи агәыҧ аицхантәаҩцәа рыбжьацәажәара ала,  дара иҳадагалаз апринципқәа рышьаҭа ала.  Аимак цыҧхьаӡа ахатә ҷыдарақәа амоуп ҳәа сгәы иаанагоит,  уи аҭыҧқәҵаразы абаланс зызу,  аконструктивтә позициа аҵакы ду амоуп», — иҳәеит Ҧашиниан.