Никол Ҧашиниан иҳәамҭала, ауадаҩрақәа шырацәоугьы, Қырҭтәылеи Шәамахьтәылеи реизыҟазаашьақәа рҿы аетап ҿыц иалагеит
 Никол Ҧашиниан иҳәамҭала, ауадаҩрақәа шырацәоугьы, Қырҭтәылеи Шәамахьтәылеи реизыҟазаашьақәа рҿы аетап ҿыц иалагеит

Иахьа ҳтәылақәа реизыҟазаашьақәа зеиҧшҟамлац ала иҕәҕәоуп, еиуеиҧшым аусхкқәа рҿы ақәҿиарақәа ҳамоуп, — иҳәеит Шәамахьтәыла аҧыза-министр Никол Ҧашиниан Қырҭтәылеи Шәамахьтәылеи реиҳабырабжьаратә економикатә комиссиа аилатәараҿы.

«Аиҳабырабжьаратә  економикатә комиссиа анапхгара азыруеит аҩ-тәылак рлидерцәа, уи зеиҧшҟамлац фактуп. Акомиссиа аилатәара ҵыҧх имҩаҧаагараны ҳаҟан, аха, апандемиа амшала ихырҧан.  Уи аамҭазы, ҳаизыҟазаашьақәа еиҧҟьарада аҿиара иаҿын. Ҩ-тәылак реиҩызаратә еизыҟазаашьақәа ҳрегион аҿы ашәарҭадареи аҭышәынтәалареи арҕәҕәара иацхраауеит», — иҳәеит Никол Ҧашиниан.

 

Акомментари аҟаҵара