Ника Мелиа - Зегьеицырзеиԥшу жәлар рҵысра Иванишвили иеиҳабыра рыԥхьатәара аднаҵоит, убри азы аԥыза-министр Ӷарибашвили инапынҵақәа шьҭеиҵароуп
Ника Мелиа - Зегьеицырзеиԥшу жәлар рҵысра Иванишвили иеиҳабыра рыԥхьатәара аднаҵоит, убри азы аԥыза-министр Ӷарибашвили инапынҵақәа шьҭеиҵароуп

Зегьеицырзеиԥшу жәлар рҵысра Иванишвили иеиҳабыра рыԥхьатәара идҵаны иқәнаргылоит, ари аиҳабыра иформалу напхгаҩыс аԥыза-министр Ӷарибашвили иоуп, убри аҟынтә Ӷарибашвили инапынҵақәа шьҭеиҵароуп, – иҩит “Амилаҭтә ҵысра” алидер Ника Мелиа асоциалтә каҭаҿы.

Ника Мелиа ишазгәеиҭаз ала, “зегьеицырзеиԥшу жәлартә ҵысра аара инақәыршаны, аолигарх  Иванишвили аиҳабыра ҿыц алхра акәымкәа, амилаҭтә аиқәшаҳаҭра алахәылацәа рҟынтә аиҳабыра ҿыц шьаҭаикроуп.

“Амилаҭтә аиҳабыра аамҭалатәи аиҳабыроуп. Пхынҷкәын азы Евроеидгыла алаларазы акандидат статус ҳаурц азы, уи Еврокомиссиа аихшьаала ала ишьақәырӷәӷәоуп 12 рекомендациақәа нанагӡоит.

Ари апроцесс анхыркәшахо, ареформа ззымҩаԥгахо алхратә қәыԥшылараҿ апроцессқәа нагӡахароуп.

Зегьеицырзеиԥшу жәлар рҵысра алахәылацәа ишеиқәшаҳаҭхаз, амилаҭтә ақәшаҳаҭра аиҳабыра иалалом иахьа аус зуа аполитикцәеи активтә атәылауаҩратә уаажәларра хаҭарнакцәеи. Аиҳабыра иалалоит жәларбжьаратәи азхаҵареи арепутациа ҳараки змоу иконкрету ахырхарҭа аспециалистцәа.

Акомментари аҟаҵара