Ника Мелиа – Сара  Кезерашвили ибжьазгон  аполитика далҵырц, уаргьы  атәылагьы ишәзеиҕьхоит ҳәа иасҳәон, уажәы   "аӡбара" иашьҭоу ирыбжьазгар сҭахуп амишәан аҿагылараан дара рхаҭагьы амишәан иеиҧшымхарц
Ника Мелиа – Сара  Кезерашвили ибжьазгон  аполитика далҵырц, уаргьы  атәылагьы ишәзеиҕьхоит ҳәа иасҳәон, уажәы   "аӡбара" иашьҭоу ирыбжьазгар сҭахуп амишәан аҿагылараан дара рхаҭагьы амишәан иеиҧшымхарц

«Сара  Кезерашвили ибжьазгон  аполитика далҵырц, уаргьы  атәылагьы ишәзеиҕьхоит ҳәа иасҳәон, уажәы   “аӡбара” иашьҭоу ирыбжьазгар сҭахуп амишәан аҿагылараан дара рхаҭагьы амишәан иеиҧшымхарц», —  иҩит «Амилаҭтә ҵысра» алахәыла Ника Мелиа асоциалтә аҳаҽы.

Мелиа иҳәамҭала, аӡбарҭа ауаҩы ихара шьақәнарҕәҕәаанӡа, ауаҩы акгьы ихарам.

«Аӡбарҭа ауаҩы ихара шьақәнарҕәҕәаанӡа, ауаҩы акгьы ихарам. Британиатәи аӡбарҭа Қарҭ ақалақьтә аӡбарҭа иеиҧшым. Иаҳҳәап, абри аҩыза арепортаж Биӡина Иванишвили изкны иҟарҵазҭгьы, арҭ ауаа ирҳәараны иҟази. Иахьа дара адетальқәа ирылацәажәоит. Аха, адетальқәа ракәӡам аус злоу, аҵакы ауп ихадоу. Сара  Кезерашвили ибжьазгон  аполитика далҵырц, уаргьы  атәылагьы ишәзеиҕьхоит ҳәа иасҳәон, уажәы   “аӡбара” иашьҭоу ирыбжьазгар сҭахуп амишәан аҿагылараан дара рхаҭагьы амишәан иеиҧшымхарц. Иҩбоу астандартқәа рыла изакәызаалак аморалтә ҧыжәара аиура ҟалом. «Ақырҭуа гәахәтәы» адепутатцәа ақәҿыҭра иаша ҟарҵарц ҳрыҳәар, аиаша  ашьаҭала рпозициа аадырҧшыроуп, дара ишырзыманшәалоу еиҧш акәымкәа, ари арепортаж даҽаӡә изкызҭгьы позициас ирымазаауаз интересс исымоуп», — иҩит Мелиа.