Ника Гварамиа ашьауӷа ихыхра аҳәарала, ахада ладминистрациа аԥхьа акциа мҩаԥысуеит
Ника Гварамиа ашьауӷа ихыхра аҳәарала, ахада ладминистрациа аԥхьа акциа мҩаԥысуеит

Ника Гварамиа ашьауӷа ихыхра аҳәарала, ахада ладминистрациа аԥхьа акциа мҩаԥысуеит. Аиҿкааҩцәа идҵаны иқәдыргылоит Саломе Зурабишвили аконституциала илымоу азин инақәыршәаны, Ника Гварамиа ашьауӷа ихылхыр.

Акциа аиҿкааҩцәеи ажурналистцәеи, атәылауаҩратә активистцәеи еизаз ауааԥсыра рҿаԥхьа иқәгылоит.