Ненси Пелоси Ереван даҭааит
Ненси Пелоси Ереван даҭааит

ЕАШ аконгресс ахаҭанракратә палата аспикер Ненси Пелоси Ереван даҭааит. Ари атәы аарыцҳаит шәамахьтәылатәи аихқәа.

Ненси Пелоси Еревантәи аҳаирбаӷәазаҿ Шәамахьтәыла апарламент аспикер Ален Симониани Шәамахьтәыла иҟоу ЕАШ ацҳаражәҳәаҩ дылԥылеит.

Цәыббра 17-19 рзы имҩаԥысуа авизит аҳәаақәа ирҭанӡаны, Ненси Пелоси Шәамахьтәыла аԥыза-министр Никол Ԥашиниани апарламент аспикер Ален Симониани, егьырҭ аофициалтә хаҿқәеи дырԥылоит.

Шәамахьтәылатәи аихқәа ишаарыцҳаз, аиԥылараҿ ЕАШ-и Шәамахьтәылеи реизыҟазаашьақәеи ашәарҭадара ганахьала иҟоу аҭагылазаашьеи ирыхәаԥшуеит.