NDI – Изызҵаз рҟынтә 25% "Ақырҭуа гәахәтәы" ахәаҧшырақәа ирықәшаҳаҭуп, Иаку амилаҭтә ҵысра  - 8%
NDI – Изызҵаз рҟынтә 25% "Ақырҭуа гәахәтәы" ахәаҧшырақәа ирықәшаҳаҭуп, Иаку амилаҭтә ҵысра  - 8%

 

Амилаҭтә демократиатә институт  (NDI) аҭҵаарақәа инрықәыршәаны, атәыла ауааҧсыра реиҳара  цқьа ирыздырӡом иарбан политикатә партиоу зегьы реиҳа ирзааигәоу.

Нанҳәатәи адыррақәа рыла,  ареспондентцәа рҟынтә 25%  «Ақырҭуа гәахәтәы» ахәаҧшырақәа ирықәшаҳаҭуп, 8% — «Иаку амилаҭтә ҵысра», 13% — егьырҭ апартиақәа; изызҵааз рҟынтәи 54%  ари азҵаара аҭак арымҭеит.