NDI- анаԥшыратә аделегациа жьҭааратә апарламенттә алхрақәа рзы иармазеиыз абжьагарақәа аланарҵәоит
NDI- анаԥшыратә аделегациа жьҭааратә апарламенттә алхрақәа рзы иармазеиыз абжьагарақәа аланарҵәоит

NDI- анаԥшыратә аделегациа жьҭааратә апарламенттә алхрақәа рзы иармазеиыз абжьагарақәа аланарҵәоит
Жәабран 19-25 рзы Қырҭтәыла амилаҭтә-адемократиатә институт (NDI) алхрақәа ааиаанӡатәи анаԥшыратә комиссиа ааны иҟоуп. NDI анаԥшыратә аделегациа 2024 шықәса жьҭаара 26. Анаԥшыратә аделегациа жьҭааратә апарламенттә алхрақәа рзы иармазеиыз абжьагарақәа аланарҵәоит
Ақалақьуаа рахь адемократиатә, ауаҩы изинқәеи, азакәан аҳракыреи ишьақәырӷәӷәаны адгылареи, хымԥада анагӡареи рзы. Ауаажәлар рахь аполициа ибзиоу азнеира аарԥшра. ауааԥсыра ргәаҭарала акоррупциа армаҷра, алабҿабара. аартра азырҳара амзыз ала аиҳабыра адкыларақәа раларҵәара. Убас алхрақәа закәанрала, лабҿаба анагӡаразы иакымкәа абжьагарақәа аналарҵәеит NDI анаԥшыратә аделегациа анапхгаҩы Пер Еклунд.